Chính sách bảo mật thông tin công bố cách thức mà website suamaygiatelectroluxtainha.net thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của Quý khách thông qua wesite suamaygiatelectroluxtainha.net.

Mục đích và phạm vi thu thập
Dữ liệu chủ yếu trên suamaygiatelectroluxtainha.net bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà suamaygiatelectroluxtainha.net sử dụng để liên hệ với khách hàng khi cần. Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho quý khách khi sử dụng dịch vụ trên suamaygiatelectroluxtainha.net

Khách hàng tự chiệu trách nhiệm và cần có ý thức bảo vệ các thông tin cá nhân của mình ở bên ngoài sự quản lý của suamaygiatelectroluxtainha.net. Khách hàng cần thông báo ngay cho suamaygiatelectroluxtainha.net biết khi phát hiện những hành vi trái phép về chính sách bảo mật thông tin người dùng của bên thứ ba. Để có chính sách xử lý phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin
suamaygiatelectroluxtainha.net sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Cung cấp dịch vụ đến khách hàng.
Gửi thông tin trao đổi giữa khách hàng và suamaygiatelectroluxtainha.net.
Ngăn chặn các hành động phá hoại tài khoản của khách hàng.
Liên hệ với khách hàng trong các trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho các dịch vụ ngoài việc giao dịch với suamaygiatelectroluxtainha.net
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật. Còn lại không ai được phép xâm phạm thông tin cá nhân của khách hàng.
Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của suamaygiatelectroluxtainha.net. Trừ khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ thì việc lưu trữ này sẽ chấm dứt.

Khách hàng có quyền kiểm tra và cập nhật lại thông tin cá nhân của mình
Khách hàng đăng nhập vào tài khoản trên website suamaygiatelectroluxtainha.net để kiểm tra và tự cập nhật thông tin cá nhân của mình. Hoặc liên hệ với suamaygiatelectroluxtainha.net để yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của khách hàng được suamaygiatelectroluxtainha.net cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách của suamaygiatelectroluxtainha.net. Việc thu thập thôn tin chỉ được phép khi khách hàng cho phép.

Không tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự cho phép của khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ của suamaygiatelectroluxtainha.net bị hacker tấn công gây mất mát và ảnh hưởng đến thông tin của khách hàng. suamaygiatelectroluxtainha.net có trách nhiệm trình báo cho cơ quan chứ năng điều tra và xử lý và đồng thời thông báo đến cho khách hàng.

suamaygiatelectroluxtainha.net yêu cầu khách hàng khi đăng ký tài khoản phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và phải đảm bảo tính pháp lý của thông tin trên. suamaygiatelectroluxtainha.net sẽ không chịu trách nhiệm và bảo đảm quyền lợi khách hàng nếu như xét thấy tất cả các thông tin khi đăng ký tài khoản là không chính xác.